Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ’NİN SÜLEYMÂNNÂMESİ’NDE İKİLEMELER
HENDIADYSES IN SULEYMANNAME’S FIRDEVSI-I RUMİ


Bu makalede XV. yüzyıl sonu XVI. yüzyıl başlarında yaşamış olan Firdevsî (Firdevsî-i Rûmî, Firdevsî-i Tavîl)’nin kısaca hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş ve Süleymanname'nin 81.cildinde ki ikilemeler incelenmiştir.

Bu makalede XV. yüzyıl sonu XVI. yüzyıl başlarında yaşamış olan
Firdevsî (Firdevsî-i Rûmî, Firdevsî-i Tavîl)’nin kısaca hayatı ve eserleri
hakkında bilgi verilmiş ve Süleymanname'nin 81.cildinde ki ikilemeler
incelenmiştir. Süleymânnâme-i Kebîr Firdevsî-i Rûmî tarafından yazılmış
olup Süleyman Peygamber’in hayatını ve menkıbelerini anlatan
ansiklopedik mahiyette bir eserdir. Eser ayrıca doğu mitolojisi, diğer peygamber
kıssaları, tarih, hikmet, hendese, nücum, coğrafya ve tıbba ait çeşitli
konuları içerir. Anlatımı sade, ilgi çekici ve canlı üslup taşımaktadır. Eserlerindeki
akıcılığı sahip olduğu zengin söz varlığı sağlamaktadır. Süleymânnâme’nin
ele aldığımız 81. cildinde yer alan ikilemeler, dönemine
ait kelime ve kalıplaşmış yapıları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.


Etiketler »  

Abstract
This article gives a brief information about the life and the works of Firdevsî(Firdevsî-i Rûmî, Firdevsî-i Tavîl) who has lived within the ends of the 15th tillthe beginnings of the 16th century and the hendiadyses found in Süleymânnâme’s81st volume have been reviewed. Süleymânnâme-i Kebîr was written by Firdevsî-iRûmî as a work of an encyclopedic nature narrating the life and tales of ProphetSoliman. In addition, this work features topics about eastern mythologies, tales ofother prophets, history, wisdom, geometry, astronomy, geography and medicine. Theauthor uses such a plain, interesting and lively fashion of expression in this work.His rich use of vocabulary facilitates the fluency in his works.The hendiadyses whichtake place in Süleymânnâme (vol.81) enable us to have some idea about the wordsand the stereotyped structures of that period.

Keywords »