Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Bilinmeyen Bir Risâlesi: “RİSÂLE-İ ÂLÎ-İ ÂLİM BERÂY-I KÂTİB KASIM-I RÂSİM”
An Unknown Treatise of Mustafa Ali of Gallipoli: ‘RİSÂLE-İ ÂLÎ-İ ALİM BERÂY-I KÂTİB KASIM-I RÂSİM


Osmanlı tarihinin önemli yazarlarından birisi olan Gelibolulu Mustafa Âlî’ye ait olan ve şimdiye kadar bilinmeyen bir risalesi bu çalışmada neşredilmektedir.

Osmanlı tarihinin önemli yazarlarından birisi olan Gelibolulu Mustafa Âlî’ye ait olan ve şimdiye kadar bilinmeyen bir risalesi bu çalışmada neşredilmektedir. Risale, Kadı Yahya bin Ali Kuşçuzâde tarafından derlenmiş olan, kısmen münşeat mecmuası sayılabilecek kitabın içerisinde yer almaktadır. Risalenin ana konusu, daha önce Lala Mustafa Paşa’ya divan kâtipliği yapmış olan Kasım-ı Râsim isminde bir kâtibin ona gönderdiği bir mektuptur. Mektup aynı zamanda Mustafa Paşa’ya divan kâtipliği yapmakta olan Âlî’nin eline geçmiş ve onun şiddetli tenkidine uğramıştır. Mektupta geçen ibâreleri inşa sanatı bakımından eleştiriye tabi tutmuştur.


Etiketler »  

Abstract
In this study, a treatise that belongs to Mustafa Ali of Gallipoli who is one ofthe most important writers in Ottoman history is published. The treatise is in abook of letters that is compiled by Qadi Yahya bin Ali Kuşçuzade. The mainsubject of the treatise is about a letter that is sent to Lala Mustafa Pasha byone of his clerks, Kasım-ı Rasim. This letter is seen by Mustafa Ali, also LalaMustafa Pasha's clerk and and severely criticised by him. He criticised thephrases and expressions in the letter according to the art of prose.

Keywords »