Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ESKİ UYGURCA ÇAŞTANĖ BEY HİKAYESİ
THE STORY OF KING CHASHTANA IN OLD UIGHUR FROM THE POINT OF VIEW OF SEMIOTICS


Soyut veya somut şeylerin yerine geçebilen, onları işaret eden, gösteren belirti ve tanım- lık öğeler gösterge olarak tanımlanmaktadır. Duman, ateşin; çatık kaşlar, kızgınlığın göstergesi sayılır.

Soyut veya somut şeylerin yerine geçebilen, onları işaret eden, gösteren belirti ve tanım- lık öğeler gösterge olarak tanımlanmaktadır. Duman, ateşin; çatık kaşlar, kızgınlığın göstergesi sayılır. Dilbilimci açısından gösterge ise dilin göstergebilimsel dizgesini bulmak, onun siste- mine ait unsurları keşfetmektir. Dilbilimin bilimler arasında belli bir yer almasında gösterge- bilim önemli rol oynamıştır. Dilde kelimelerin her birisi gösteren niteliği taşır. Saussure göre göstereni gösterilenle birleştiren bağ nedensizdir. Dilin gösteren gösterilen ilişkisinde vardığı en yüksek seviye edebî metinlerdir. Bu metinlerde gösterenler vasıtasıyla yazar ulaşmak iste- diği bazı somut, soyut, duygusal unsurları dile getirmeye çalışır. Son zamanlarda, edebî me- tinlerin şerhinde dilbilim akımlarını kullanan çalışmalar artmıştır. Her metot, edebî metinlerin farklı yönlerini ortaya koymaktadır. Her yaklaşım tarzı, metin şerhi hususunda okuyuculara ve araştırmacılara farklı bakış açılarıyla bakma imkânını sunmaktadır. Bu çalışmada Eski Uy- gurca Çaştané Bey Hikâyesi göstergebilim açısından incelenmiştir. Avrasya tarihi için çok önemli olan, Saka ve Uygur kültürüne ait bilgiler barındıran bu anlatının incelenmesiyle bu iki kültür hakkında yeni bilgilere ve ipuçlarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Orta Asya tarihi ve Avrasya tarihi birçok açıdan bizim için hâlâ gizemini korumaktadır. Bu gizemi çözmek için her türlü ipucu ve belge değerlendirilmelidir. Bu ipucu bazen küçük bir süs eşyası bazen küçük bir destan olabilir. Bu ve bunun gibi her ipucu, bizi gerçeği daha derinden kavramaya yaklaştıra- caktır. Bundan dolayı tarihî metinler yeni yöntemler yardımıyla yeniden incelenmeli ve elde edilen her türlü ayrıntı tartışılmalıdır.


Etiketler »  

Abstract
Signs are marks which stand for abstract and concrete things rationally. They also refer to things or indicate them. For example, smoke is the sign of fire; beetle-browed is the sign of anger. According to linguists, the sign helps find the system of the semiotics of language and discover its elements. Semiotics had an impact on the introduction of linguistics to the scientific milieu and appreciation of it by the sciences to a certain degree. It qualifies to sign each of the words in a language. According to Saussure, the link between signifier and signified is arbitrary. The highest level of language in terms of the relation between signifier and signified is literary texts. In these sort of text, the writer tries to express what s/he wants to mention as concrete, abstract, and emotional elements using signifiers. Recently, the studies using linguistic movements in reading literary texts have risen. Every approach allows readers and researchers to look at the issue from a different point of view in discussing in detail the literary texts. In this study, the text named The Story of King Chashtana in Old Uighur is analyzed in terms of semiotics. A narrative about the history of two important cultures for the history of Eurasia culture, which are Saka and Uighur, is studied and it is tried to reach some new information and clues about the history of these two nations. The history of Central Asia and the history of Eurasian has still been mysterious for us in many ways. To solve the mystery, all kinds of hints and documents must be evaluated. The hint can sometimes be a little ornament or a small piece of the saga. These and other clues will lead us to grasp reality more deeply. Because of this, historical works should be to re-examined with the help of new methods and to all kinds of details that obtained from them should be discussed.

Keywords »