Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

HEKİMBAŞI MECMUASI ÖRNEĞİNDE KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI AÇISINDAN GÜFTE MECMUALARI
LYRICS MECMUAS IN TERMS OF CLASSICAL TURKISH LITERATURE RESEARCHES IN THE EXAMPLE OF HEKIMBAŞI MECMUASI


Güfte mecmuaları; bestekâr, makam ve usûl gibi konularda müzikoloji araştırmaları için birtakım teorik bilgiler içermeleri nedeniyle geleneksel Türk müzik tarihi araştırmalarında olduğu kadar bu müziğin metodolojik eğitiminin de temel kaynakları arasındadır

Güfte mecmuaları; bestekâr, makam ve usûl gibi konularda müzikoloji
araştırmaları için birtakım teorik bilgiler içermeleri nedeniyle geleneksel Türk
müzik tarihi araştırmalarında olduğu kadar bu müziğin metodolojik eğitiminin
de temel kaynakları arasındadır. Özellikleri bakımından disiplinler arası incelemelere
olanak sağlayan güfte mecmuaları, cönkler ve diğer şiir mecmualarında
olduğu gibi bir araya getirilmiş malzemenin şiir yönü açısından toplayıcı ya da
derleyicinin edebî eğilimlerini ve estetik kabullerini yansıtır. Bu nedenle, güfte
mecmuaları Türk müzik tarihinin yanı sıra içerdikleri manzum metin ve metin
parçalarının taşıdıkları edebî ve estetik unsurlar nedeniyle de özellikle klâsik
Türk edebiyatı sahası için değerli bir araştırma alanıdır. Bu çalışmada, XVIII.
asırda Subhi-zâde Abdülazîz Ârif Efendi’nin derlediği ve Hekimbaşı
Mecmuası olarak da bilinen eser tanıtılarak, güfte mecmualarının klâsik Türk
edebiyatı araştırmalarındaki yeri ve önemi tespit edilmeye çalışılacaktır.


Etiketler »  

Abstract
Lyrics mecmuas that contains theoretical information on subjects such as composers,makam and usûl which are among the basic sources of traditional Turkish musichistory researches as much as this music’s methodological education for musicologyresearches. Literary materials that allow interdisciplinary studies in terms of theirfeatures reflect the literary tendencies and aesthetic acceptance of the collector or compilerin terms of the poetry of the materials brought together as they are in the context ofpoems and other poetry. For this reason, the lyrics mecmuas are a valuable researcharea especially for classical Turkish literature because of the literary and aestheticelements of the poetic texts and text pieces they contain as well as the history of Turkishmusic. In this study, XVIII. In this study, 18th century Hekimbaşı Mecmuası thatwas compiled by Abdülaziz Arif Efendi, is being introduced, also lyrics mecmuas andtheir place in classical Turkish literature studies is tried to be determined.

Keywords »