Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

MOHAÇ SAVAŞI’NA DAİR FETİH-NÂMELER VE BAHÂRÎ KADI ALİ EFENDİ’NİN KIYÂMET-NÂME ADLI FETİH-NÂMESİ
FETİHNAMES WHICH WERE WRITTEN ABOUT BATTLE OF MOHOCS AND BAHARİ KADI ALİ EFENDİ’S FETİHNAME NAMED KIYAMETNAME


Fetih-nâmeler, kroniklerle birlikte Osmanlı tarihinin eksik kalan kısımlarını tamamlamaları bakımından önemli belgelerdir.

Fetih-nâmeler, kroniklerle birlikte Osmanlı tarihinin eksik kalan kısımlarını
tamamlamaları bakımından önemli belgelerdir. Bu sebeple söz konusu
eserlerin, daha çok araştırmacının istifade edebileceği bir ortama taşınması ve
ihtiva ettikleri tarihî malzemenin ortaya çıkarılması Osmanlı araştırmaları
açısından büyük bir önemi haizdir. Bu amaçla, bu makalede öncelikle Mohaç
Savaşı ve Budin’in fethine dair yazılan fetih-nâmelere temas edilmiş, sonrasında
da bu konuda müstakil eser yazan Bahârî Kadı Ali Efendi’nin hayatı ve
Kıyâmet-nâme adlı eseri üzerinde durulmuştur. Makalenin devamında
Kıyâmet-nâme, bu konuda yazılan eserlerden bir diğeri olan Futuhî Hüseyin
Çelebi’nin Enîsü’l-guzat’ı ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonunda
Kıyâmet-nâme’nin Türk alfabesine aktarılmış metnine yer verilmiştir.


Etiketler »  

Abstract
Fetihnames together with chronicles are important documant in terms of complatingmissing stages of Ottoman history. For this reason, it has a great importance for theOttoman studies that in guestion texes are removed to a place where more researcherscan benefit from and that value of their historical material is brought to light. For thispurpose, in this article primarily fetihnames which were written about Battle ofMohocs and the conquest of Buda are touched, after that the life of Bahari Kadı AliEfendi writting a text related to this subject and his work Kıyametname are focusedon. Rest of the article Kıyametname is compared with Enisu’l-guzat which is anotherof the works written on this subject and written by Futuhi Huseyin Celebi. Finally,text of Kıyametname translated to the Turkish alphabet is added to papper.

Keywords »