Mütareke Döneminde Bir İngiliz Taraftarı: SAİD MOLLA
ACTIVITIES AGAINST THE OTTOMAN CALIPHATE AMONG THE ARABS (1877-1909)


I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Mondros Mütarekesi’nin ağır şartları ve uygulanışı Osmanlı devlet adamlarını ve siyasetçilerini çeşitli arayışlara itmiştir.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Mondros Mütarekesi’nin ağır şartları ve uygulanışı Osmanlı devlet adamlarını ve siyasetçilerini çeşitli arayışlara itmiştir. Bu arayışlardan tam istiklâl taraftarlığı Anadolu’da kendisini güçlü bir şekilde hissettirmeden önce, İngiliz himayesi veya Amerikan mandası taraftarlığı Osmanlı hükümet ve siyaset çevrelerinde yaygın görüş hâline gelmişti. Ancak, hükümet çevrelerince en çok tutulan görüş İngiliz himayesi idi. Aslında bu durum, kısmen II. Meşrutiyet döneminde İngiltere’ye yakın olmayı dış politik tercihler noktasında avantajlı gören politikacıların Mondros Mütarekesi’nden sonra iktidara gelmesi ve kısmen mağlup ilân edilen Osmanlı Devletinin galip devletler arasında en güçlü görünen İngiltere’yi tercih etmesiyle izah edilebilir. Bu çalışmada, bu tercihi hem siyaset sahnesinde, hem de gizli örgütler ve şahıslarla birlikte yürüten Said Molla’nın İngiliz himayesini tercih se-bepleri ve karşıt görüşleri değerlendirişi ele alınmaya çalışılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
The Mondros Armistice that had been imposed after the First World War with its difficult conditions had put the Ottoman politicians in a bad state. In this atmosphere before the Anatolian Independent Movement became powerful enough, the politicians who stood beside the Ottoman Government were accustomed to be under the British Protection and American Mandate. But among the politicians who supported the Ottoman Government, the British protection was the most preferred. In fact, it could be discussed like this; in one hand the politicians who had been preferred the British during the Constitutional period and thought it was more interested came to power after Armistice of Mondros and in the other hand the Ottomans to be defeated in the War, probably turned their faces towards the most powerful England, as a normal aspect. In this article, we have been discussed the matter in the field of politics and the hidden organizations and important persons and Said Mullah’s thoughts, at that time, why they preferred the British protection and the ideas of their opposes as well.

Keywords »