Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Örfî Mahmud Ağa Ve Mahabbetnâme Mesnevîsi
ÖRFÎ MAHMUD AĞA AND HIS POEM TALE 'MAHABBETNÂME'


Makalede ayrıca şairin Leylâ vü Mecnûn mesnevîsinin bilinmeyen bir nüshası da tanıtıl-mıştır. Örfî'nin Leylâ vü Mecnûn hikâyesinden ilham alarak yazdığı küçük mesnevîsi “Mahabbetnâme” incelenip metin tespiti yapılarak gün ışığına çıkarılmıştır.

XVIII. yy’da yaşamış şair, tarihçi, hattat Örfî Mahmud Ağa'nın ha-yatı, eserleri ve “Mahabbetnâme” mesnevîsini ele aldığımız bu çalışmada, şairin eserleri hakkında yeni bilgiler ortaya konulmuştur. Şairin bütün kaynaklarda 412 beyit olarak kaydedilen Mahabbetnâme mesnevîsinin 149 beyitten meydana geldiği ve elimizdeki tek nüshada aynı mecmua içindeki diğer mesnevilerle (Nasihatnâme ve Leylâ vü Mecnûn) toplan-dığında beyit sayısının 412 olduğu tespit edilmiştir. Makalede ayrıca şairin Leylâ vü Mecnûn mesnevîsinin bilinmeyen bir nüshası da tanıtıl-mıştır. Örfî'nin Leylâ vü Mecnûn hikâyesinden ilham alarak yazdığı küçük mesnevîsi “Mahabbetnâme” incelenip metin tespiti yapılarak gün ışığına çıkarılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
This study focuses on the life, works and especially the poem tale (mathnawi) “Mahabbetname” of Örfî Mahmud Ağa, an Ottoman poet, historian and calligrapher, who lived in the eighteenth century. New information about the poet’s works have been stated. “Mahabbetname” which was until now known to consist of 412 couplets in all the resources, was found to be only 149 couplets. In the only copy we have, when it was counted together with the other poem tales (Nasihatname and Leyla vü Mecnun) the total number of the couplets were found to be 412. Moreover, an unknown copy of the poet’s Leyla vü Mecnun poem tale was introduced. “Mahabbetname” which the writer wrote by taking inspiration from Leyla vü Mecnun, was studied and its text analysis was done. Keywords: Örfi, Mahabbetname, History of Edirne, Nasihatname, Leyla vü Mecnun.

Keywords »