“PEŞTELİ HİSÂLÎ DÎVÂNI” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Bu yazıda yukarıda adı geçen çalışma, tespit ettiğimiz kimi yanlışlıklara da değinilerek tanıtılacak ve bunlarla ilgili önerilere yer verilecektir.

Son yıllarda klâsik Türk edebiyatı ile ilgili yapılan yayınların sayıca arttığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmalardan biri de Özlem Ercan tarafın- dan yayımlanan Peşteli Hisâlî Dîvânı’dır (Gaye Kitabevi, Bursa, 2008). Eser, “Giriş”i takip eden iki bölümden oluşmaktadır: “Peşteli Hisâlî’nin Yaşadığı Devrin Özellikleri” ve “Osmanlılar Hakimiyetinde Budin ve Balkanlarda Türk Edebiyatı”. Kitabın I. Bölümü “Peşteli Hisâlî’nin Ha- yatı ve Eserleri”ne, II. Bölümü ise “Dîvân’ın İçeriği, Dil ve Şekil Özel- likleri”, “Hisâlî Mahlaslı Şairler” başlıkları altında yapılan değerlendirmelere ayrılmış, daha sonra sırasıyla “Metin”, “Sonuç”, “Kaynakça” ve “Dizin” verilmiştir.