Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

RODOSÇUKLU FENNÎ DİVANI’NIN VATİKAN KÜTÜPHANESİNDEKİ BİR NÜSHASI ÜZERİNE
“ ON A COPY OF THE DIVAN OF RODOSÇUKLU FENNI IN THE VATICAN LIBRARY


Osmanlı Devleti sınırları içinde yer alan topraklarda Akdeniz’den Karadeniz’e, Kafkasya’dan Balkanlar’a kadar tarih boyunca yüzlerce şair, nasir, âlim ve ilim adamı yetişmiştir.

Osmanlı Devleti sınırları içinde yer alan topraklarda Akdeniz’den
Karadeniz’e, Kafkasya’dan Balkanlar’a kadar tarih boyunca yüzlerce şair, nasir,
âlim ve ilim adamı yetişmiştir. Osmanlı coğrafyasında yetişen bu şairlerden biri
de 18. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Rodosçuklu Kömürkayazâde Fennî
Efendi’dir. Biyografik kaynaklarda ve arşiv kayıtlarında kendisiyle ilgili herhangi
bir bilgi bulunmayan şair, Divan’ında yer alan tarih manzumelerinden anlaşıldığı
kadarıyla Rodosçuk’ta doğmuş veya hayatının bir bölümünü orada geçirmiştir.
Günümüze kadar ulaşan tek eseri olan Divan’ın Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe
Yazmaları bölümünde yer alan nüshasının sonundaki kayda göre ağalar
zümresine mensup, marifet sahibi ve nükte yapmakta mâhir bir kimsedir.
Fennî Divanı’nın günümüze kadar bilinen iki nüshası vardı. Bu nüshalardan
biri Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları Bölümünde, diğeri ise Ankara Milli
Kütüphane Tokat Müzesi Yazmaları Bölümünde bulunmaktadır. Bu yazının
konusu olan nüsha ise Vatikan Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Bölümünde yer
almaktadır. Vatikan’da yer alan nüsha hem şiir sayısı bakımından fazla olmasıyla
hem de diğer iki nüshaya göre daha sıhhatli bir metin sunması göz önünde
bulundurularak oldukça değerli görülmektedir.
Bu çalışmada öncelikle Fennî Divanı’nın Vatikan nüshası tanıtılacaktır.
Ardından 2014’te yüksek lisans, 2021’de doktora tezi olarak çalışılan ve 2016’da
kitap olarak yayınlanan Divan’ın neşrinde yer almayan şiirlerin transkripsiyonlu
metinlerine yer verilecektir. Son olarak Divan’ın neşrinde yer alan bazı problemli
hususlar Vatikan nüshasından hareketle giderilmeye çalışılacaktır


Etiketler »  

Abstract
From the Mediterranean to the Black Sea, from the Caucasus to the Balkans, hundredsof poets, writers, scholars and scientist have been raised throughout history in the landsof the Ottoman State. One of these poets who grew up in the Ottoman geography isRodosçuklu Komurkayazade Fenni Efendi, who lived in the second half of the 18thcentury. It is known that the poet, about whom not much information found inbiographical sources and archive records, borned in Rodosçuk or spent a part of his lifethere, as understood from the historical poems in his Divan. According to the record atthe end of the copy of the Divan, which is the only work that has survived to the presentday, in the Turkish Manuscripts section of the Topkapı Palace Museum, he is a memberof the aghas group, an ingenious person and a master at wit.There were two known copies of the Fenni Divan until today. One of these copies is inthe Topkapı Palace Museum Turkish Manuscripts Department, and the other is in theAnkara National Library Tokat Museum Manuscripts Department. The copy, which isthe subject of this article, is located in the Turkish Manuscripts Section of the VaticanLibrary. The copy in the Vatican is considered very valuable both in terms of the numberof poems and considering that it presents a more sound text compared to the other twocopies.In this study, first of all, the Vatican copy of Fenni’s Divan will be introduced. Then,the transcripted texts of the poems that were not included in the publication of the work,which was studied as a master's thesis in 2014 and in 2021 Phd thesis and published asa book in 2016, will be presented. Finally, some problematical points in the publicationof the Divan will be tried to be solved based on the Vatican copy

Keywords »