Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

SÂATÎ VE ŞİKÂYET-NÂMESİ
SAATI AND HIS SHIKAYAT-NAMA


Türk kültürü incelemeleri dergisi

Klasik Türk Şiirindeki bir çok tür içinde şikâyet-nâmelerin ayrı bir önemi
bulunur. İçerik itibariyle edebiyat-tarih, edebiyat-sosyoloji, edebiyat-sosyopsikoloji
gibi disiplinler arası çalışmalar bakımından kaynak eser hüviyeti arz
eden şikâyet-nâmeler, Divanların içinde olabileceği gibi çeşitli nazım şekilleriyle
müstakil olarak kaleme alınmış da olabilirler. Genellikle kaside, terkibbend,
mesnevi, kıta gibi nazım şekillerinin tercih edildiği şikâyet şiirlerinden
birisi de XVI. yüzyıl şairlerinden Sâatî’nin şikâyet-nâmesidir. Bu çalışmada,
şikâyet-nâmeler ile ilgili genel bilgiler verilmiş, Sâatî’nin hayatı ve edebi
kişiliği ele alınmış, Şikâyet-nâme’nin, bilinen iki nüshası karşılaştırılmak
suretiyle tenkitli metni ortaya konulmuştur. Ayrıca arz-ı hâl ve hasb-i hâl
şiirlerine de kısaca değinilmiştir.


Etiketler »  

Abstract
Sikayetnames put a special place in literary sorts of classical Turkish literature.Sikayetnames, which are used in studies on the literature-history, literature-sociologyand literature-socio-psychology, can take place or not in Diwans. One of thesikayetnames has written by Saatî lived in XVIth century. In this study, firstly itwill be given general knowledge about sikayetnames, then it will be mentioned aboutlife and literary character of Saatî, and finally will be made a critical edition of twocopies of the text. Arz-ı hâl and hasb-i hâls will be also mentioned.

Keywords »