ÂŞIK PAŞA’NIN GARİB-NÂMESİ’NDEN HAREKETLE ANADOLU TÜRK KÜLTÜRÜ VE KAZAK KÜLTÜRÜNÜN ÇOCUK KONUSUNDA KARŞILAŞTIRILMASI
CHILD IN ASHIK PASHA’S GARİB-NÂME AND THE KAZAKH CULTURE


Aile, hem Anadolu Türkleri, hem de Kazaklar’da sosyal cemiyetin özü hükmündedir. Türk milleti yüzyıllar boyu varlıklarını devam ettirme gayesiyle aile yapısına, nesep sağlamlığına ve çocuk terbiyesine ehemmiyet vermiştir.

Aile, hem Anadolu Türkleri, hem de Kazaklar’da sosyal cemiyetin özü
hükmündedir. Türk milleti yüzyıllar boyu varlıklarını devam ettirme
gayesiyle aile yapısına, nesep sağlamlığına ve çocuk terbiyesine ehemmiyet
vermiştir.
Garib-name’ye göre Anadolu Türk kültüründe çocuk, sülâlenin devamı
ve cemiyetin garantisidir. Bu çalışmada çocuğun dünyaya gelmesi, çocuğa
isim verme ve çocuğun okula başlaması vb. hususlarla ilgili Garib-name’de
anlatılanların, klâsik Kazak düşüncesiyle gösterdiği benzerlik örneklerle
açıklanmıştır. Ayrıca iki kültür arasındaki bariz bir fark olan Kazaklar’ın
şecere geleneğinden bahsedilmiştir. Nitekim soy kütüğünün sağlamlığı, şecere
saffeti bu kültürün özü sayılabilecek niteliktedir.


Etiketler »  

Abstract
Family is accepted as the essence of society, both among Anatolian Turks and theKazakhs. Turkish nation has given importance to family structure, solidity of ancestryand child education for centuries with the aim of continuing their existence.According to the Garib-nâme, child in Anatolian Turkish culture is the continuation ofdynasty and the guarantee of society. In this study, similarities between Kazakh cultureand the matters told in the Garib-nâme such as the birth of child, naming him/her andhis/her beginning to go to school are explained with examples. In addition to this,Kazakhs’ tradition of geneological tree is mentioned, in which apparent difference existbetween these two cultures. Thus, the solidity of geneogical tree and pureness of it can beaccepted as the essence of this culture.

Keywords »