II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE DEVLETİN KOSOVA’DA AÇTIĞI OKULLAR
THE SCHOOLS ESTABLISHED BY THE STATE IN KOSOVO IN THE PERIOD OF ABDULHAMID II


Bu çalışmanın amacı Kosova’daki devlet eğitiminin gelişimini Sultan II. Abdülhamit dönemindeki (1876-1909) Osmanlı hakimiyetinin tarihsel evresi açısından incelemektir.

Bu çalışmanın amacı Kosova’daki devlet eğitiminin gelişimini Sultan II. Abdülhamit dönemindeki (1876-1909) Osmanlı hakimiyetinin tarihsel evresi açısından incelemektir. Çalışmanın ağırlık noktasını farklı etnik, dinsel, dilsel ve kültürel grupların birarada yaşadığı Kosova bölgesindeki eğitim sisteminin işleyişi, karşılaşılan sorunlar ve hükümetin bu sorunları çözmeye yönelik girişimleri oluşturmaktadır. Araştırmanın temel varsayımı, belirli bir tarih dilimi ve sınırlı bir saha için olsa dahi Osmanlı dünyasının bilimsel, eğitsel ve entellektüel hayatını/faaliyetlerini ortaya koymanın Osmanlı’dan günümüze kalan kültürel ve sosyal mirası anlamak açısından faydalı olacağıdır. Ayrıca Kosova gibi kozmopolit karakteriyle Osmanlı coğrafyasında özel bir öneme sahip bu bölgedeki eğitim faaliyetlerinin bilinmesi, dönemin ve mekanın kendine has özelliklerini, modernleşme sürecinin iç dinamiklerini ve Balkan coğrafyasındaki altı asırlık Osmanlı varlığını doğru bir şekilde değerlendirmek için vesile olacaktır. Bu araştırmada, sonuç olarak Osmanlı’nın Kosova’daki eğitim faaliyetlerinin gerçek mahiyeti ve boyutları, birincil kaynaklar olan arşiv belgeleri ışığında, dikey yöntem ve tarihsel araştırma deseninden yararlanılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır.


Etiketler »  

Abstract
The purpose of this study is to analyze development of public education in Kosovo interms of the historical stage of Ottoman sovereignty within the period of Sultan II.Abdulhamid. The study focuses on educational system process based on the comanagementof different ethnic, religious, linguistic, and cultural groups in the region ofKosovo, problems encountered by the said system and attempts by the government tosolve such problems.The fundamental assumption of the research is the belief that revealing scientific,educational and intellectual life/activities of the world of Ottoman will be beneficial inunderstanding and evaluating extant cultural and social heritage of Ottoman eventhough it is for a specific historical slice and a restricted field. Also, knowledge abouteducational activities in a region such as Kosovo having a special importance inOttoman geography in terms of embracing various race, nationality, religion and culturetogether will conduce to properly understand and describe the peculiar characteristics ofthat period and location, internal dynamics of the modernization process and 600-yearOttoman history. In conclusion, in this study it is tried to reveal information concerningthe real importance and volume of educational activities of Ottoman in Kosovo bymeans of vertical method and historical research pattern utilizing archive materialswhich are the main sources.

Keywords »