TANZİMAT DEVRİNDE RÜŞVET-HEDİYE İKİLEMİ VE BU ALANDAKİ YOLSUZLUKLARI ÖNLEME ÇABALARI


Çağdaşı diğer toplumlarda olduğu gibi, rüşvet ve onun başlıca kılıfı olan hediye, Osmanlı toplumunda da yaygın bir yolsuzluk aracıydı.

Çağdaşı diğer toplumlarda olduğu gibi, rüşvet ve onun başlıca kılıfı olan
hediye, Osmanlı toplumunda da yaygın bir yolsuzluk aracıydı. Rüşvethediye
ayırımının tam olarak yapılamamış olması, zamanla resmi ve gayrı
resmi alanda, bu sorunu daha da kronik hale getirmiştir. Bu makalede;
alenen yolsuzluk olan rüşvet ile kanun, nizam ve teamüllerde yeri olan
hediyenin iç içe geçmiş sınırları belirlenmeye çalışılmıştır. Diğer yandan,
XIX. yüzyıldaki reform çabaları çerçevesinde, değişik tarihlerde yürürlüğe
konan ceza kanunnameleriyle getirilen müeyyideler ile bu alandaki
yolsuzlukları engellemek için sarf edilen diğer çabalar da aktarılmaya
çalışılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
Bribery and its cover up, gift-giving, was a widespread mean of corruption in theOttoman society as it was usual in the other contemporary communities. The differancebetween bribery and gift-giving was not been able to distinct, made this problem moreacute officially and non-officially. This paper will explore to draw the line betweenbribery and gift-giving, which is tolerated by the law and order, as a very complicatedproblem. The article also studies, the prevention attemps of corruptions by the penaltylaw, which is ordered in several times in the frame of reform efforts in NineteenthCentury.

Keywords »