TARIK BUĞRA’NIN ESERLERİNDE AYDIN -TİPLER, MESELELER-
THE TYPOLOGY OF ‘INTELLECTUAL’ IN TARIK BUĞRA’S WORKS


Aydın, toplumsal konumundan dolayı çeşitli disiplinler tarafından ele alınıp incelenmiştir. Türk toplumunun son iki yüzyılında da bu duru-mun önemli izlerini görmek mümkündür. Aydını ele alıp irdeleyen disiplinlerden biri de edebiyattır.

Aydın, toplumsal konumundan dolayı çeşitli disiplinler tarafından ele alınıp incelenmiştir. Türk toplumunun son iki yüzyılında da bu duru-mun önemli izlerini görmek mümkündür. Aydını ele alıp irdeleyen disiplinlerden biri de edebiyattır.
Bu çalışmada, Türk romanının önde gelen isimlerinden Tarık Buğra’nın, özellikle kurgusal eserlerinde aydın kavramına nasıl yaklaş-tığı, aydınla ilgili olarak hangi meseleleri öne çıkardığı, hususen Türk aydınını hangi meseleler etrafında nasıl değerlendirdiği tahlil edildi. Buna göre Buğra’nın, aydını, içinden çıktığı toplumun değerleriyle bağ kurabil-miş, topluma önder olma vasfını taşıyan bir kişi olarak gördüğü ve Türk aydınını bu kıstaslar etrafında değerlendirdiği sonucuna ulaşıldı.


Etiketler »  

Abstract
The intellectual engages a particular position with his/her marginal identity in society. His position has often been discussed. One of the realms this disputation has been held in is literary works.Within this context, a lot of issues about the Turkish intellectual are taken into consideration in Turkish Literature. Tarık Buğra, too, is one of those writers who theme the Turkish intellectual throughout his works. From individual features to the societal, Tarık Buğra has dealt with almost all topics possible to set within this frame. For the typology of intellectual that he has mostly criticised he has surprisingly carnated some ideal models,too, though they are rather rare in number.

Keywords »