Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Vakfiyesi Kayıp Bir Vakıf: KÖPRÜLÜ AİLESİ VAKIFLARINDAN AMCA HASAN AĞA VAKFI
WAQF WHICH ITS WAQFIYE IS LOST: OF THE KÖPRÜLÜ FAMILY WAQFS AMJA HASAN AGHA WAQF


Türk kültürü incelemeleri dergisi

Amca Hasan Ağa Vakfı, 17. yüzyılın ikinci yarısında Köprülü Mehmed Paşa’nın
kardeşi Amca Hasan Ağa tarafından, Prevadi’ye bağlı Yenipazar Kazası’nın köylerinden
olan Kozluca’da kurulmuştur. Vakfa bağlı başlıca kurumlar Kozluca’daki
cami, medrese, mektep, çeşme, dükkânlar, han, hamam; Kara Hüseyin Köyü’ndeki
cami; Varna’daki debbağhane, Rusçuk ve Devne’deki değirmenlerdi. Vakfiyesi –en
azından- 19. yüzyıldan itibaren bulunamadığından vakfın hangi şartlar çerçevesinde
ve ne zaman kurulduğu tam olarak tespit edilememektedir. Bilindiği üzere
sosyal tarih açısından büyük önem taşıyan vakfiyeler, vakıflar hakkında bütünden
parçalara doğru daha kolay ve güvenilir bir çalışma yapmaya imkân vermektedir.
Ancak üzerinde çalışılan vakfın şayet vakfiyesi yoksa ilgili vakıf hakkında yalnızca
farklı ve dağınık kaynaklarda tespit edilen bilgiler ışığında çalışma yapmak mümkün
olabilmektedir. Bu da parçalardan hareketle bütüne varmayı gerektirmektedir.
Bu çalışmada zorunlu olarak ikinci yol izlenmiş, vakfiyesi henüz bulunamayan
vakıfla ilgili arşiv ve diğer birinci el kaynaklardan istifade edilerek söz konusu vakıf
hakkında derli toplu bilgi verilmeye çalışılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
Amja Hasan Agha Waqf (foundation) was established in Kozluca (Suvorovo)which was one of the villages of Yenipazar (Novipazar) in Prevadi in the half of the17th century by Amja Hasan Agha who was the brother of Grand Vizier KöprülüMehmed Pasha. The main institutions of waqf were mosque, madrasah, school,fountains, shops, caravansary, public bath in Kozluca; the mosque in Kara Hüseyinvillage; tannery in Varna; mills in Rusçuk and Devne. As there was no charter ofwaqf at least from the 19th century, it could not be determined when the building ofthe waqf had been established and under which circumstances it had established. As itis known, the charters of wakqs which have great importance of the social history giveopportunities to do an easier and more reliable study about waqfs from whole to theparts. If a waqf doesn’t have a charter itself, it can only be possible to study throughthe lihgts of knowledges which are derived from different and scattered sources. Thisrequires going from parts to whole. In this study the second way was obligatorilyfollowed and well-organized knowledge about the mentioned waqf is tried to be givenby using the archives about it and the other original sources.

Keywords »