Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Vekayi‘Nüvis Arpaemini-Zâde Mustafa Sâmî'nin Hayatı Hakkında Yeni Bilgiler


Vekayi‘Nüvis Arpaemini-Zâde Mustafa Sâmî'nin Hayatı Hakkında Yeni Bilgiler

XVIII. yüzyılın ilk yarısında çeşitli devlet memuriyetlerinde bulunan Mustafa Sami, vekayi‘nüvis, şair ve hattatdır. Sami'nin vekayi‘nüvisliğinden daha fazla şair yönü incelenmiştir. Sami'nin divanı ile ilgili iki doktora, bir de yüksek lisans tezi yapılmıştır. Ancak yaklaşık yirmi yıl hacegân, ondan önce de kâtip olarak Osmanlı bürokrasisinde uzun süre görev yapmış olmasına rağmen Sami'nin hayatı yeteri derecede bilinmemektedir.

Sami'nin hayatı hakkında teferruatlı bir arşiv araştırması yapılmadığı için yeni bilgilere ulaşılamamış, hemen hemen aynı bilgiler bütün araştırmalarda bazı ufak değişikliklerle tekrar edilmiştir. Vekayi‘nüvis Mustafa Sami'nin hayatı hakkında bilinenler ise şunlardır; İstanbul doğumlu olan Sami, Arpa emini Osman Efendi'nin oğludur. Babasının mesleğinden dolayı Arpaemini-zâde diye tanınmıştır. 1680'li yıllarda doğmuş olabileceği tahmin edilmektedir. Arpa emini kâtipliği yaptıktan sonra sırasıyla küçük evkaf muhasebeciliği, şehreminliği, mevkufatçılık, piyade mukabeleciliği ve vekayi‘nüvislik görevlerinde bulunmuş, 1146 (1733-1734) yılında ölmüş- tür.