YÛNUS EMRE DÎVÂNI’NIN YENİ BİR NÜSHASI VE YÛNUS’UN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ
A NEW COPY OF THE DIWAN OF YUNUS EMRE AND UNPUBLISHED POEMS OF YUNUS


Türk tasavvuf edebiyatının en önemli simalarından olan Yûnus Emre, duru Türkçesi, samimi üslûbu ve coşkun lirizmiyle her dönemde halkın gözdesi olmuş, onun şiirleri dilden dile okunarak bugüne ulaşmıştır.

Türk tasavvuf edebiyatının en önemli simalarından olan Yûnus Emre, duru
Türkçesi, samimi üslûbu ve coşkun lirizmiyle her dönemde halkın gözdesi olmuş,
onun şiirleri dilden dile okunarak bugüne ulaşmıştır. Geniş kitlelerin teveccühünün
yanı sıra edebiyat araştırmacılarının da ilgi odağı hâline gelen Yûnus’un gerek Risâletü’n-
nushiyye’si gerekse Dîvân’ı üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. Yûnus Emre
Dîvânı, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında defalarca yayımlanmıştır. Yûnus Emre’ye
ait şiirlerin basılı Divân nüshalarında bulunanlardan daha fazla olduğuna kuşku
yoktur. Bunlar arasında, her nasılsa Dîvân’a girememiş, şiir mecmuaları ve cönklerin
yaprakları arasında günümüze kadar gelmiş olanlar da vardır. Bundan başka,
tespit edilemeyen Dîvân nüshalarında da farklı şiirlerin bulunduğu muhakkaktır.
Bu yazıda, yeni bulunan bir Yûnus Emre Dîvânı nüshası tanıtılarak bu nüshada
bulunduğu hâlde bugüne kadar yapılan Dîvân neşirlerinde yer almayan bazı
şiirlerin metinlerine yer verilmiştir. Şahsî kütüphanemizde bulunan söz konusu
Dîvân nüshasında Yûnus Emre’ye ait toplam 174 şiir bulunmaktadır. Bu 174
şiirin 17’si gerek Yûnus Emre Dîvânı neşirlerinde, gerekse diğer Yûnus’lara ait olduğu
kaydıyla yayımlanan şiirler arasında bulunmamaktadır. Bu yazıda, bahsedilen
şiirlerin metinlerine yer verilmiş ve bu şiirlerin Yûnus Emre’ye aidiyeti meselesi
dipnot açıklamalarında vuzuha kavuşturulmaya çalışılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
Yunus Emre, who is one of the most important personalities of Turkish Sufiliterature has been the favorite of the people in each period with his clear Turkish,hearty wording and ardent lyricism; his poems have reached today through readingin different languages. As well as the kind regard of the broad masses Yunuspoems became the focus of attention by literary researchers, many studies have beendone on both his Diwan and Risaletü’n-nushiyye. The Diwan of Yunus Emrehas been published many times before and after the Republic. There is no doubtthat Yunus Emre’s poems are more higher than found in the printed copies of theDiwan. Among these poems, somehow those which did not take place in theDiwan, have also come up today in the leaves of mejmuahs and conks.Furthermore, it is certain that there are also different poems in undiscovered copiesof the Diwan.In this paper, a recently found copy of Yunus Emre’s Diwan is introduced andsome poem texts, which are not included in the publications of the Diwan butincluded in this copy are given place. The said Diwan copy which is in ourpersonal library comes in a total of 174 poems of Yunus Emre. 17 out of in these174 poems are found neither in the published Diwans of Yunus Emre noramong the poems which are claimed to belong to other Yunuses. In this paper,text of the said poems have been given place and the issue whether these poemsbelong to Yunus Emre or not is attempted to be clarified in footnotes.

Keywords »