Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

YUNUS EMRE DÎVÂNI’NIN YENİ BİR NÜSHASI VE YUNUS’UN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ
A NEW COPY OF THE DIWAN OF YUNUS EMRE AND UNPUBLISHED POEMS OF YUNUS


Türk tasavvuf edebiyatının en önemli simalarından olan Yûnus Emre, duru Türkçesi, samimi üslûbu ve coşkun lirizmiyle her dönemde halkın gözdesi olmuş, onun şiirleri dilden dile okunarak bugüne ulaşmıştır.

Türk tasavvuf edebiyatının en önemli simalarından olan Yûnus Emre, duru Türkçesi,
samimi üslûbu ve coşkun lirizmiyle her dönemde halkın gözdesi olmuş, onun şiirleri
dilden dile okunarak bugüne ulaşmıştır. Geniş kitlelerin teveccühünün yanı sıra edebiyat
araştırmacılarının da ilgi odağı hâline gelen Yûnus’un gerek Risâletü’n-nushiyye’si
gerekse Dîvân’ı üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. Yûnus Emre Dîvânı, Cumhuriyet
öncesi ve sonrasında defalarca yayımlanmıştır. Yûnus Emre’ye ait şiirlerin basılı Divân
nüshalarında bulunanlardan daha fazla olduğuna kuşku yoktur. Bunlar arasında, her
nasılsa Dîvân’a girememiş, şiir mecmuaları ve cönklerin yaprakları arasında günümüze
kadar gelmiş olanlar da vardır. Bundan başka, tespit edilemeyen Dîvân nüshalarında da
farklı şiirlerin bulunduğu muhakkaktır.
Bu yazıda, yeni bulunan bir Yûnus Emre Dîvânı nüshası tanıtılarak bu nüshada
bulunduğu hâlde bugüne kadar yapılan Dîvân neşirlerinde yer almayan bazı şiirlerin
metinlerine yer verilmiştir. Şahsî kütüphanemizde bulunan söz konusu Dîvân nüshasında
Yûnus Emre’ye ait toplam 174 şiir bulunmaktadır. Bu 174 şiirin 17’si gerek
Yûnus Emre Dîvânı neşirlerinde, gerekse diğer Yûnus’lara ait olduğu kaydıyla yayımlanan
şiirler arasında bulunmamaktadır. Bu yazıda, bahsedilen şiirlerin metinlerine yer
verilmiş ve bu şiirlerin Yûnus Emre’ye aidiyeti meselesi dipnot açıklamalarında vuzuha
kavuşturulmaya çalışılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
Yunus Emre, who is one of the most important personalities of Turkish Sufiliterature has been the favorite of the people in each period with his clear Turkish,hearty wording and ardent lyricism; his poems have reached today through reading indifferent languages. As well as the kind regard of the broad masses Yunus poemsbecame the focus of attention by literary researchers, many studies have been done onboth his Diwan and Risaletü’n-nushiyye. The Diwan of Yunus Emre has beenpublished many times before and after the Republic. There is no doubt that YunusEmre’s poems are more higher than found in the printed copies of the Diwan. Amongthese poems, somehow those which did not take place in the Diwan, have also comeup today in the leaves of mejmuahs and conks. Furthermore, it is certain that there arealso different poems in undiscovered copies of the Diwan.In this paper, a recently found copy of Yunus Emre’s Diwan is introduced andsome poem texts, which are not included in the publications of the Diwan butincluded in this copy are given place. The said Diwan copy which is in our personallibrary comes in a total of 174 poems of Yunus Emre. 17 out of in these 174 poemsare found neither in the published Diwans of Yunus Emre nor among the poemswhich are claimed to belong to other Yunuses. In this paper, text of the said poemshave been given place and the issue whether these poems belong to Yunus Emre or notis attempted to be clarified in footnotes.

Keywords »