Pragmatische Grundlagen Der Skopostheorie

1970’lerde edimbilimsel dönüm noktası, dilbilime yeni bir yön kazandırmakla birlikte...

Manihaist Eski Uygur ve Orta İran Metinlerinde Noktalama İşaretleri

VIII. yüzyılda Uygur hükümdarı Bögü Kağan’ın Manihaizm’i dev- let dini olarak resmen kabul...

Kâbe Üzerine Bir Risale: Ta ̆rifnâme-i Kâbe

Bu çalışmanın konusu İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları 372 (704)1...

Osmanlıda Vakıf Teftişleri ve Vakıf İdaresinin Merkezileşmesi

Bu çalışmada, vakıflarda yaşanan aksaklık ve usulsüzlükler ele alınacak, teftişlerin...

ORHAN KEMAL’İN NÂZIM’I: EDEBİYATTA VE YAŞAMDA BİR YOL GÖSTERİCİ

Şiire olan tutkusuna rağmen Raşit Kemali Nâzım Hikmet’in sözünü dinler, onun yönlendirmelerini...

SA’DÎ’NİN ATASÖZÜ VE VECİZE DERLEMESİ: BERCESTE MISRALAR VE GÜZİDE BEYİTLER

Çalışmada Saʽdî’nin eserinin ilk kısmında yer alan Türkçe berceste mısralarda geçen atasözü ve...

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA AKREP VE ANLAM ÇERÇEVESİ

Klâsik Türk şiirinin doğru bir şekilde anlaşılması için deyimler, atasözleri, halk inanışları,...

BİR MÜRÂCA‘A KASİDE ÖRNEĞİ

Kaside, Safî mahlaslı bir şaire ait görünmektedir. Şairi hakkında kesin bilgiye ulaşamamakla...

OSMANLI ŞİİRİNDE YOL KESMEK DEYİMİ

Osmanlı şairlerinin sözcükleri ve sözleri hakikat ve mecaz manalarına işaret edecek şekilde...

II. Bâyezid'in Ölümü Meselesi

II. Bâyezid’in nasıl öldüğü suali, döneminde olduğu kadar günümüzde de hararetli bir tartışma...

TÜRK TİYATROSUNDA YAVUZ SULTAN SELİM

Bu çalışmada Yavuz Sultan Selim’e dair yazılmış ve kitap olarak basılmış olan ü. tiyatro eseri...

TÜRK ROMANINDA YAVUZ SULTAN SELİM

Yavuz Sultan Selim’in esin kaynağı olduğu edebi türlerden biri de tarihi romanlardır. Biz bu...

SULTAN-ŞAİR OLARAK YAVUZ SULTAN SELÎM

Çalışmada, Selîmî’nin çizmiş olduğu sultan-şair portresi Farsça Dîvân’ında yer alan gazellerden...

XV. YY. ŞAİRİ TÂLİ’Î’NİN MISIR KASİDESİ

Tâli’î (ö. 925/1519), klâsik Türk edebiyatının temel kaynakları olan tezkireler başta olmak üzere...