GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ESKİ UYGURCA ÇAŞTANĖ BEY HİKAYESİ

Soyut veya somut şeylerin yerine geçebilen, onları işaret eden, gösteren belirti ve tanım- lık...

SULTAN III. MURAD’IN LUGAZLARI VE BU LUGAZLARA YAZILAN CEVAPLAR

Klasik Türk edebiyatı ürünlerinin birçoğunda anlamı gizleme, örtme, îmâ etme ya da sezdirme...

KLASİK TÜRK ŞAİRİNİN DİLİNDEN “BAYKARA MECLİSİ”

Herât’ın önemli bir kültür ve medeniyet merkezi olmasını isteyen Hü- seyn-i Baykara, bunu...

Pragmatische Grundlagen Der Skopostheorie

1970’lerde edimbilimsel dönüm noktası, dilbilime yeni bir yön kazandırmakla birlikte...

Manihaist Eski Uygur ve Orta İran Metinlerinde Noktalama İşaretleri

VIII. yüzyılda Uygur hükümdarı Bögü Kağan’ın Manihaizm’i dev- let dini olarak resmen kabul...

Kâbe Üzerine Bir Risale: Ta ̆rifnâme-i Kâbe

Bu çalışmanın konusu İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları 372 (704)1 numarada...

Osmanlıda Vakıf Teftişleri ve Vakıf İdaresinin Merkezileşmesi

Bu çalışmada, vakıflarda yaşanan aksaklık ve usulsüzlükler ele alınacak, teftişlerin sebepleri ve...

ORHAN KEMAL’İN NÂZIM’I: EDEBİYATTA VE YAŞAMDA BİR YOL GÖSTERİCİ

Şiire olan tutkusuna rağmen Raşit Kemali Nâzım Hikmet’in sözünü dinler, onun yönlendirmelerini...

SA’DÎ’NİN ATASÖZÜ VE VECİZE DERLEMESİ: BERCESTE MISRALAR VE GÜZİDE BEYİTLER

Çalışmada Saʽdî’nin eserinin ilk kısmında yer alan Türkçe berceste mısralarda geçen atasözü ve...

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA AKREP VE ANLAM ÇERÇEVESİ

Klâsik Türk şiirinin doğru bir şekilde anlaşılması için deyimler, atasözleri, halk inanışları,...

BİR MÜRÂCA‘A KASİDE ÖRNEĞİ

Kaside, Safî mahlaslı bir şaire ait görünmektedir. Şairi hakkında kesin bilgiye ulaşamamakla...

OSMANLI ŞİİRİNDE YOL KESMEK DEYİMİ

Osmanlı şairlerinin sözcükleri ve sözleri hakikat ve mecaz manalarına işaret edecek şekilde...