Pragmatische Grundlagen Der Skopostheorie

1970’lerde edimbilimsel dönüm noktası, dilbilime yeni bir yön kazandırmakla birlikte...

Manihaist Eski Uygur ve Orta İran Metinlerinde Noktalama İşaretleri

VIII. yüzyılda Uygur hükümdarı Bögü Kağan’ın Manihaizm’i dev- let dini olarak resmen kabul...

Kâbe Üzerine Bir Risale: Ta ̆rifnâme-i Kâbe

Bu çalışmanın konusu İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları 372 (704)1 numarada...

Osmanlıda Vakıf Teftişleri ve Vakıf İdaresinin Merkezileşmesi

Bu çalışmada, vakıflarda yaşanan aksaklık ve usulsüzlükler ele alınacak, teftişlerin sebepleri ve...

ORHAN KEMAL’İN NÂZIM’I: EDEBİYATTA VE YAŞAMDA BİR YOL GÖSTERİCİ

Şiire olan tutkusuna rağmen Raşit Kemali Nâzım Hikmet’in sözünü dinler, onun yönlendirmelerini...

SA’DÎ’NİN ATASÖZÜ VE VECİZE DERLEMESİ: BERCESTE MISRALAR VE GÜZİDE BEYİTLER

Çalışmada Saʽdî’nin eserinin ilk kısmında yer alan Türkçe berceste mısralarda geçen atasözü ve...

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA AKREP VE ANLAM ÇERÇEVESİ

Klâsik Türk şiirinin doğru bir şekilde anlaşılması için deyimler, atasözleri, halk inanışları,...

BİR MÜRÂCA‘A KASİDE ÖRNEĞİ

Kaside, Safî mahlaslı bir şaire ait görünmektedir. Şairi hakkında kesin bilgiye ulaşamamakla...

OSMANLI ŞİİRİNDE YOL KESMEK DEYİMİ

Osmanlı şairlerinin sözcükleri ve sözleri hakikat ve mecaz manalarına işaret edecek şekilde...

II. Bâyezid'in Ölümü Meselesi

II. Bâyezid’in nasıl öldüğü suali, döneminde olduğu kadar günümüzde de hararetli bir tartışma...

MUKADDES EMANETLERİN İSTANBUL’A İNTİKALİ

Mukaddes emanetler Hz. Peygamber’e, diğer Peygamberlere, âl-i Resûl’e, Hulefai Raşidin’e,...

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ KÜLTÜR VE EDEBİYATI

Bu çalışmada önce Yavuz Selim dönemindeki kültür ve edebiyatın durumu hakkında bilgi verilmiş,...

YAVUZ SULTAN SELÎM’İN TÜRKÇE ŞİİRLERİ

Bu çalışmada, birinci el kaynaklar olan şiir mecmuaları ve cönkler kullanılmış; şiirlerin...

ŞERH-İ DÎVÂN-I SULTAN SELÎM-İ EVVEL

Bu eser, XIX. yüzyılda Manastırlı Dâniş Ahmed Efendi (ö. 1316/1898) tarafından Destâvîz-i Dâniş...