Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

MAARİF NAZIRI AHMET ŞÜKRÜ BEY’İN II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARINA KATKISI
MINISTER OF EDUCATION AHMET ŞÜKRÜ BEY’S CONTRIBUTION TO EDUCATION POLICY DURING THE SECOND CONSTITUTIONAL MONARCHY


II. Meşrutiyet dönemi boyunca en uzun süre görevde kalan Maarif Nazırı olan Ahmet Şükrü Bey, ilköğretimden yükseköğretime kadar her öğretim kademesinde eğitimi daha iyi hale getirmeye çalışmıştı.

II. Meşrutiyet dönemi boyunca en uzun süre görevde kalan Maarif
Nazırı olan Ahmet Şükrü Bey, ilköğretimden yükseköğretime kadar her
öğretim kademesinde eğitimi daha iyi hale getirmeye çalışmıştı. Eğitim
sisteminde karşılaşılan tüm sorunları, dönemin iktidarını elinde tutan
İttihat ve Terakki Partisi’nin eğitim politikalarına paralel olarak ele almış
ve çözümler aramıştı. Görevde kaldığı süre zarfında ülkenin savaşta
olması nedeniyle zor şartlar altında çalışmalarını sürdürmüştü. Ahmet
Şükrü Bey’in, dönemin tüm olumsuzluklarına rağmen köklü değişiklikler
yaparak, millî ve modern bir eğitim oluşturmak istemesi takdire şayandır.
Bu nedenle Onun eğitim sistemine katkısı çalışılmaya değer bulunmuştur.
Bu çalışmada, Ahmet Şükrü Bey’in faaliyetlerine geçmeden önce, II.
Meşrutiyet dönemi eğitim politikalarına yer verilmiştir. Bu bağlamda
kurulan hükümetlerin programları ile İttihat ve Terakki Cemiyetinin
kongre kararları incelenmiştir. Akabinde II. Meşrutiyet’in ilanından
Ahmet Şükrü Bey’in dönemine kadar geçen süre içindeki eğitimin durumuna
kısaca değinilmiştir. Çalışmanın esas konusunu teşkil eden Ahmet
Şükrü Bey’in faaliyetleri, alt başlıklar şeklinde ele alınmıştır.


Etiketler »  

Abstract
Ahmet Şükrü Bey is the minister of education who was remained the longestduring the period of second Constitutional Monarchy. He worked for raising thequality of education from primary to higher. He searched solutions for all theproblems encountered in education system parallel with the education policies ofthe Union and Progress Party. During his mission he worked under difficultconditions because of First World War. He continued to serve despite all thenegative circumstances. By making drastic changes he tried to create a nationaland modern education system. In this essay, his contributions to the educationsystem is discussed. First of all education policies of the period was investigated.In this context, government programmes and congress decisions of the Union andProgress Party was examined. Later, it has briefly discussed the conditions ofeducation until the period of Ahmet Şükrü Bey. Activities of Ahmet Şükrü Beywhich constitute the main subject of study is discussed as subheadings.

Keywords »