Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

HOW FAR IS THE FAR EAST TO THE NEAR EAST? DYNAMICS OF JAPANESE-TURKISH RELATIONS BEFORE IT’S OFFICIAL BEGINNING
“UZAK DOĞU YAKIN DOĞU’YA NE KADAR YAKIN? GAYRIRESMÎ DÖNEMDE JAPON-TÜRK İLİŞKİLERİNİN DİNAMİKLERİ”


Japan and Turkey, are often recognized as two countries with friendly relations that are characterized by warmth and selflessness. Today, both countries have close cooperation but the current socio-political conditions between the two countries as well as the romanticized narratives of history overshadowed the complicated reality of the initial years of Japanese-Turkish relations.

Japan and Turkey, are often recognized as two countries with friendly
relations that are characterized by warmth and selflessness. Today, both countries
have close cooperation but the current socio-political conditions between the two
countries as well as the romanticized narratives of history overshadowed the
complicated reality of the initial years of Japanese-Turkish relations. While we are
approaching to the 100th anniversary of the Republic of Turkey and the 100th
anniversary of the Turkish-Japanese relations, this study aims to comprehensively
examine the unofficial years of the bilateral relations between 1873 and 1924,
shedding light on the character of the initial years of it and elucidating the
fundamental conditions that shaped these relations. In pursuit of this objective,
this research relies on sources such as the Ottoman Archives, the Archives of the
Japanese Ministry of Foreign Affairs, newspaper articles, and minutes from the
Lausanne Conference. It demonstrates that the early stages of Turkish-Japanese
relations were marked by two non-European empires struggling against 19thcentury
imperial powers, carefully evaluating each other's positions, evaluating
the changing position and policies of each other within the international law and
within the 19th-century global order by engaging in extensive political maneuvers
and therefore preventing it to gain an official character. In this context, the study
endeavors to present the early phases of Japanese-Turkish relations from an
academic perspective, moving away from romanticized narratives.


Etiketler »  

Abstract
Japonya ve Türkiye, sıklıkla samimiyet ve fedakarlıkla dolu dostaneilişkilere sahip iki ülke olarak anılmaktadır. Günümüzde iki ülke birçok alandayakın iş birliği içerisindedir. Ne var ki iki ülke ilişkilerini belirleyen mevcutsosyo-politik şartlar ve romantize edilmiş tarih anlatıları ikili ilişkilerin henüzresmiyete dökülmediği dönemdeki karmaşık gerçekliği gölgede bırakmaktadır.Cumhuriyetin ve resmî Türk-Japon ilişkilerinin 100. Yılına yaklaştığımız bugünlerde elinizdeki makale, 1873 ile 1924 yılları arasındaki Türk-Japonilişkilerinin gayri resmî dönemini detaylı bir şekilde inceleyerek, ikili ilişkilerinilk yıllarındaki hüviyetini ve bu ilişkilerin şekillenmesine yol açan temelkoşulları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, OsmanlıArşivleri, Japon Dışişleri Bakanlığı Arşivleri, gazeteler ve Lozan Konferansıtutanakları gibi kaynaklardan faydalanılacaktır. Nihayetinde Türk-Japonilişkilerinin başlangıç döneminin, 19. yüzyılın emperyal güçlerine karşımücadele eden iki Avrupalı olmayan imparatorluğun, birbirlerini devamlıtartarak hareket ettiği ve siyasi manevraların ikili ilişkileri devamlı yön verdiğive ikili ilişkilerin resmi bir hüviyet kazanmasını engellediği bir süreç olduğunuortaya koymaktadır. Ayrıca iki taraf da diğerinin uluslararası hukuk ve19.yüzyıl küresel düzendeki değişen konumlarını ve izlediği politikaları tartmışve birbirlerine buna göre tavır almıştır. Bu bağlamda bu çalışma, romantikanlatılardan uzaklaşarak Japon-Türk ilişkilerinin erken dönemini akademik birperspektiften ele almaktadır.

Keywords »