Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎSİ’NDE MELÂMÎLİK, KALENDERÎLİK VE RİNDLİK İLE İLGİLİ ÇAĞRIŞIMLAR
ASSOCIATIONS RELEVANT TO MELAMISM, KALENDERISM, AND RINDISM IN MESNEVI OF MEVLÂNÂ


Türk kültürü incelemeleri dergisi

Melâmîlik, Hicrî III.asırdan itibaren Hamdûn Kassâr tarafından başlatılarak
yaygınlaşan bir düşünce sistemidir. Bu düşünce sisteminin hemen
her tarikatın kayıtsız kalamayacağı esaslar öngörmesi, her tarikatta bir
ölçüde Melâmî anlayışın var olmasını da beraberinde getirmiştir. Mevlânâ
Celâleddin’in önderliğini yaptığı Mevlevîlik de bu anlamda melâmet
anlayışından nasibini almıştır. Melâmîlikle birlikte anılması gereken
Kalenderîlik ve rindlik de Mevlânâ’nın övgüyle bahsettiği meşreplerdendir.
Bu çalışmada, Mevlânâ’nın Mesnevîsi merkez alınacak, örnek beyitler
ışığında söz konusu kavramlarla ilgili çağrışımlar tespit edilecektir.


Etiketler »  

Abstract
Melamism is a systems of thought which was started by Hamdûn Kasâr from IIIrdCentury of Hegira, and became widespread. The fact of that this system of thoughtsprescribed the principles which can not be ignored by almost every religious sectresulted in that every religious sect has Melamism concept to a certain extent.Mevlevism which is leaded by Mevlana Celaleddin has it’s share of melametcomprehension to this end. Kalenderism and Rindism that are needed to have beennamed with Melamism are the dispositions praised by Mevlana. In this study,Mesnevi of Mevlana shall be centered and the associations relevant to the mentionedconcepts shall be identified in the light of sample verses.

Keywords »