Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

VİYANA KUŞATMALARINI ANLATAN İKİ ALMAN HALK ŞARKISI ÖRNEĞİNDE TÜRK İMAJI
THE IMAGE OF TURKS REFLECTED IN TWO GERMAN FOLK SONGS DEPICTING THE VIENNA SIEGE


Türklerin Alman edebiyatında sıkça yer aldığı bilinmektedir. İki kültür arasında özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda süregelen savaşlar Türklerin Avrupa'daki imajlarını belirleyen temel unsurlardan biri olmuştur.

Türklerin Alman edebiyatında sıkça yer aldığı bilinmektedir. İki kültür
arasında özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda süregelen savaşlar Türklerin
Avrupa'daki imajlarını belirleyen temel unsurlardan biri olmuştur. Almanca
konuşulan bölgelerde oluşan ve "Türk şarkıları" diye adlandırılan
Alman halk şarkıları özellikle de 16. ve 17. yüzyıllarda halk edebiyatı
içerisinde oldukça sevilen bir tür olarak yerini alır. Hristiyan dünyasının
Türkler tarafından sürekli tehdit edilmesine paralel olarak "Türk şarkılarında"
da muazzam bir artış gözlenebilmektedir. Türklerin “zulmünü”
anlatan bu şarkılar Hristiyan toplumunu cesaretlendirmeye ve Türklere
karşı savaşmaya çağırır.
Bu bağlamda incelenen şarkılardan biri I. Viyana kuşatması, diğeri ise
II. Viyana kuşatması dönemine ait olan şarkılardır. Birinci Viyana
kuşatması döneminde korkulan Türk imajı hâkimken, II. Viyana kuşatmasından,
dolayısıyla da Türklerin yenilgilerinden sonra korkulan
Türk imajının yerini alay figürü olan Türkler alır. Viyana kuşatmaları
dönemine ait olan iki şarkı örneğine dayanarak değişen Türk imajı incelenecektir.


Etiketler »  

Abstract
It's known that Turks frequently take part in the German literature. War betweenthese two cultures has been one of the main elements determining the image of theTurks in Europe. The Turkish songs formed around the German spoken regions, tookplace in the folkloric literature as the quite lovely kind, especially at the 16 th. and the17 th centuries. The increase in the number of these songs can be noticed, according tothe continuous threat to the Christian society by the Turks. These songs, about thecruelties of the Turks, make the Christian society feel brave and call upon them tofight against the Turks.One of the songs observed under these conditions, is known during the First Viennasurrounding. Another is known during the second one. The image of the Turks wasvery frightening during the first Vienna surrounding. After the defeat of the Turks atthe second Vienna surrounding, frightening image became the object of derision.According to these two exemplary songs, the changed Turkish image will be studied.

Keywords »