OSMANLI HAVACILIK TEŞKİLATININ KURULUŞUNA DAİR NİZAMNAMELER
REGULATION ON THE ESTABLISHMENT OF THE OTTOMAN AVITATION ORGANIZATION


İnsanoğlu en eski zamanlardan beri uçmayı hayal etmiş ve bu yönden birçok girişimde bulunmuştur.

İnsanoğlu en eski zamanlardan beri uçmayı hayal etmiş ve bu yönden birçok
girişimde bulunmuştur. Ancak uçma hayallerini yüzyıllar sonra gerçekleştirmiştir.
Makalede, Osmanlı Devleti’nde kuruluş aşamasında olan askeri
havacılık faaliyetleri ve bu yöndeki düzenlemeler ele alınmıştır. Bu cümleden
olarak askeri havacılığa bir düzen getirilmesine yönelik çabalara değinilerek,
yürürlüğe giren üç ve bir de yürürlüğe girmeyen nizamname ele alınmıştır. Bu
nizamnameler Osmanlı havacılığının kurumsallaşmasını sağlamıştır. Özellikle
yürürlüğe girmeyen 1914 Kasım tarihli Ordu-yı Osmânî Tayyarecilik
Teşkilatına Ait Nizamname ile 17 Ocak 1917’de yürürlüğe giren Umur-ı
Havaiyye Müfettişliği ile Umur-ı Havaiyye Şubesinin Teşkilât ve Vezaifine
Dair Nizamnameler ayrıntılı olarak incelenmiştir.


Etiketler »  

Abstract
Mankind dreamt of flying since ancient times and made numerous attempts forthat, but those dreams came true only centuries later. This article discusses themilitary aviation activities and the relevant regulations in the Ottoman Empire. Inthis respect, efforts towards achieving an order in military aviation are examined andfour regulations are scrutinized. These four regulations, three of which were put intoeffect, helped the institutionalization of Ottoman aviation. This article examines indetail the “Charter of the Ottoman Military Aviation Organization”, which wasprepared in November 1914, yet was not put into effect, and the “Regulationsregarding the Avilation Affairs Inspectorate and the Branch of the Avilation Affairs”which became valid on 17 January 1917.

Keywords »