XVIII. Yüzyılda Yazılmış Hülle Konulu Bir Mesnevî: VÂSIK-ZÂDE RE’FET EFENDİ VE HÜLLE-NÂME’Sİ


Hülle, üç talâkla boşanmış bir kadının ayrıldığı kocasına tekrar dönebilmesi için bir başka erkekle evlenmesini ifade eder. Böyle evliliğe tahlîl denir.

Hülle, üç talâkla boşanmış bir kadının ayrıldığı kocasına tekrar
dönebilmesi için bir başka erkekle evlenmesini ifade eder. Böyle
evliliğe tahlîl denir.
Hülle-nâme’nin yazarı Re’fet, XVIII. yüzyılda yaşamış bir
divan şairidir. Ailesi Madrub-zâdeler olarak bilinir. Babası Vâsık
Efendi ile kardeşi Erşed Efendi de şairdir.
Re’fet’in Hülle-nâme’si şimdiki bilgilerimize göre hülle
konusunda yazılmış en eski edebî eserdir. Mesnevî nazım şekli ile,
aruzun cedîd bahrinin feilâtün mefâilün feilün kalıbıyla kaleme
alınmıştır ve 156 beyittir. Hülle-nâme, yaşanmış, gerçek bir olaya
dayanmaktadır.


Etiketler »  

Abstract
Hulla means interim marriage necessary before a divorced couple can remarry. A manmarries a divorced woman on condition of divorcing her in a very short time so that shecan remarry her previous husband.Hulla-nama was written by Re’fet Efendi living in the 18th century. He is a Ottomanpoet just like his father Vâsik Efendi and brother Ershed Efendi.It is known that the Hulla-nama of Re’fet Efendi is the oldest literary work aboutinterim marriage. Its meter is aruz cadid fa’ilâtun mefâ’ilun fa’ilun. It has 156 couplets.Its subject is a real event.

Keywords »