Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE KÂĞIT (Kâğıttan Hayâller)
PAPER IN CLASSICAL POETRY


İnsanoğlu tarafından kâğıdın imal edilmesi, geçen zamanla değerinin ve çeşidinin artması, yeryüzündeki pek çok coğrafyaya yayılmasıyla birlikte kâğıt, hayatın vazgeçilmez eşyalarından biri hâline gelmiştir.

İnsanoğlu tarafından kâğıdın imal edilmesi, geçen zamanla değerinin ve çeşidinin
artması, yeryüzündeki pek çok coğrafyaya yayılmasıyla birlikte kâğıt,
hayatın vazgeçilmez eşyalarından biri hâline gelmiştir. Kâğıt, medeniyetin en
mühim hususiyetlerinden biri olarak her dâim edebiyatla birebir ilişki içerisinde
olmuştur. Bu ilişki, eserin / şiirin kâğıda yazılmasının ve onun eşya olarak
kullanılmasının yanısıra Klâsik şâirlerin hayâllerine zengin manalar ihtiva
eden bir imge olarak yansıması şeklinde tezâhür eder. Kâğıt; çeşidi, rengi,
kalem-divit-mürekkep gibi yazı gereçleri ile olan münâsebeti, haberleşme
vasıtası olarak mektubun göstergesi, âşık ve mâşuğun dünyasında yüklendiği
çeşitli sanatlı söyleyişler çerçevesinde Klâsik şiirin hayâl âlemine orijinal mazmunlar
kazandırmıştır. Klâsik şâirler, kâğıt ile teşekkül eden terim ve ifâdeleri
şiirlerinde sık sık kullanmış, özellikle teşbih ve teşhis sanatları ile ona çeşitli
manalar atfetmiş ve kâğıdın mevcudiyetini kat-be-kat üst mertebelere çıkarmışlardır.


Etiketler »  

Abstract
Paper after its production by humankind has become one of the most essential itemswith its increase in value and variety and its spread all around the world. Paper hasalways been in a one-to-one relationship with literature as being one of the mostimportant tokens of civilisation. This relationship shows itself as an image that hasrich meanings in the classic poets' imagination. Paper added original mazmuns tothe imagination of Classical poetry in the frame of its type, colour, its relationshipwith pen, inkwell and ink, being an indicator of letter as being a means ofcommunication and the artistic sayings that it undertook in the lover and thebeloved's world. Classic poets frequently used the terms and expressions that is formedwith paper, they gave several meanings to it especially by teşbih and teşhis literaryarts and they uplifted its existence to higher levels.

Keywords »