ASÂKİR-İ MANSÛRE ORDUSU’NDA TALİM SİSTEMİNİN DEĞİŞMESİ VE AVRUPALI UZMANLARIN ROLÜ (1826-1839)
CHANGING DRILL SYSTEM OF THE VICTORIOUS SOLDIERS OF MOUHAMMAD AND ROLE OF WESTERN EXPERTS (1826-1839)


XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren askerî reform sürecinin anahtar kavramları hâline gelen talim ve ta‘allüm, paradoksal olarak hem reformcuların hem de karşıtlarının meşruiyet arayışlarının sloganı oldu.

XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren askerî reform sürecinin anahtar
kavramları hâline gelen talim ve ta‘allüm, paradoksal olarak hem reformcuların
hem de karşıtlarının meşruiyet arayışlarının sloganı oldu. 1826
sonrasında, talim konusu eskisine nazaran çok daha önem ve oldukça farklı
bir muhteva kazandı. Ancak son dönem tarih yazıcılığında, bu önemli
konunun Vak’a-yı Hayriyye ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’nin
kuruluşuyla ilgili bahislerin gölgesinde kaldığı görülür. Bu makalede; XIX.
yüzyılda modern askerî yapının ve dolayısıyla Mansûre Ordusu’nun
mümeyyiz vasfı olarak görülen talim sistemini geliştirme çabaları, dinî
çekinceler, model arayışları, Batılı uzmanların rolü, sistemin modernizasyonu
ve pratiğin kitâbîleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen telif ve tercüme
faaliyetleri ele alınmıştır.


Etiketler »  

Abstract
Military training notion (talim-taallum), which was the key term of the militaryreforms during the end of 19th Century, paradoxically became motto for both reformistsand anti-reformists. Although military training became more important and different inmeaning after 1826, in comparison with an early traing, the subject has always beenkept in the background of Vak’a-yı Hayriye (The Auspicious Event) and thefoundation of Asakir-i Mansure-i Muhammediye (The Victorious Soldiers ofMohammad) by modern historians. Efforts for the developing modern training systemwhich was seen as exclusive characteristic of modern military structure and thoughMansure Army, religious reservations, searching for models, the role of Western experts,modernization of the system and writing and translation activities in order to register thepractises will be anaylized in the paper.

Keywords »