Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Batı Avrupa Türklerinin Çocuklarının Türkçe Öğretimi (İki Dilli Eğitim Ve Berlin Modeli) Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
THE EDUCATION OF THE CHILDREN OF IMMIGRANT TURKISH WORKERS IN WESTERN EUROPE (BILINGUAL EDUCATION AND BERLIN MODEL): PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION


İki bölümden meydana gelen bu çalışmanın birinci bölümünde, yurt dışındaki Türk çocuklarına yönelik Türkçe ve Türk kültürü derslerinin nasıl ve kimler tarafından karşılandığı konularına açıklık getirilmekte ve en fazla Türk öğrenci bulunan Almanya'nın Berlin eyaletindeki durum en son istatistik bilgilerine dayanılarak ortaya konulmaktadır.

ÖZET

Bilindiği gibi 1960'lı yıllardan itibaren başta Almanya olmak üzere ül-kemizden yurt dışına başlayan iş gücü göçünün 40. yılına ulaşmış bulun-maktayız. Geçtiğimiz 40 yıl içeresinde yurt dışında yaşayan Türklerin bir çok sorunu ortaya çıkmıştır ve bunlardan önemli bir kısmı da hâlen devam etmektedir. En başta gelen ihtiyaçlardan bir tanesi çocukların eğitimidir. İki bölümden meydana gelen bu çalışmanın birinci bölümünde, yurt dışındaki Türk çocuklarına yönelik Türkçe ve Türk kültürü derslerinin nasıl ve kimler tarafından karşılandığı konularına açıklık getirilmekte ve en fazla Türk öğrenci bulunan Almanya'nın Berlin eyaletindeki durum en son istatistik bilgilerine dayanılarak ortaya konulmaktadır. İkinci bölümde ise iki dilde eğitim veren ve Berlin modeli olarak adlandırılan Türk-Alman Devlet Avrupa Okulunun doğuşu ve bu sistemin öğrencilere kazandırdık-ları yanında, Avrupa okullarındaki eğitim-öğretimin genel çerçevesi ele alınmaktadır. Her bölümün sonunda ilgili konu hakkında bazı değerlen-dirme ve önerilerde bulunulmaktadır.


Etiketler »  

Abstract
As it is a well-known fact, this year is the 40th anniversary of Turkish workers’ migration into the Western Europe, especially into Germany which began in the 1960s and is still going on. Turkish immigrant workers have faced many problems for the last four decades and some of these problems are still playing a crucial role in their lives. One of the major problems Turkish immigrants have been dealing with is Turkish children’s education. This paper consists of two parts. The first part is devoted to the answer of the following questions: Who teaches Turkish language and culture to Turkish students living abroad and how are these lessons offered to them? The majority of the Turkish students attend schools in Berlin, in Germany, therefore the statistical data offered in the first part concerns with the schools located in Berlin. The second part dwells on the conditions giving rise to the foundation of Turkish-German State School which is also called as ‘Berlin model’ and offers a bilingual education.. The aims of this school, the general framework of its educational policy and also the extent of achievements of the students attending this school are discussed in the second part. Some evaluations and suggestions concerning the discussions are offered at the end of each part. Keywords: Turkish language teaching in Western Europe, bilingual education, ‘Berlin Model’.