Osmanlı Devleti

 
16. YÜZYILDA NİKSAR’DA TIMARLI SİPAHİLER

Osmanlı Devleti’nin askerî ve ekonomik gücünün temelini tımar sistemi, tımar sisteminin en önemli güç kaynağını ise...

17 Temmuz 2023

 
OSMANLI-MACAR AHİDNAMELERİ BAĞLAMINDA OSMANLI-MACARİSTAN İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ VE II. BAYEZİD DÖNEMİNE AİT TÜRKÇE MACARİSTAN AHİDNAMELERİ ÜZERİNE İNCELEMELER

Osmanlılar XIV. yüzyıldan itibaren çeşitli devlet ve topluluklara vermiş oldukları ahidnamelerle hukuki, siyasi, ekonomik...

01 Temmuz 2022

 
SIR KÂTİBİ MUSTAFA NEDİM AĞA VE ZAFERNÂME-İ GÂZÎ SULTAN MUSTAFA HAN

Zafernâmeler hem eser hem de müstakil belgelerdir. Fethin gerçekleştiğini savaşılan ülkenin hükümdarına haber vermek...

01 Temmuz 2022

 
TÜRK ROMANINDA YAVUZ SULTAN SELİM

Yavuz Sultan Selim’in esin kaynağı olduğu edebi türlerden biri de tarihi romanlardır. Biz bu çalışmamızda ilk roman...

01 Mayıs 2019

 
MELKİT PATRİKLİĞİNİN KURULUŞU VE OSMANLI DEVLETİ, PAPALIK VE FRANSA İLE İLİŞKİLERİ (1853-1919)

7 Haziran 1853’te Katolik Ermeni Patrikliği’nden tamamen ayrılmalarıyla mümkün olmuştur. Kuruluş sürecini tamamlayan...

01 Ekim 2018

 
XIX. YÜZYILDA OSMANLI-AÇE İLİŞKİLERİ OSMANLI HİLÂFETİNİN GÜNEY ASYA’DA DİNÎ-SİYASÎ NÜFUZU

Açe Sultanlığı, Güney Asya’daki Avrupa sömürgeciliğine karşı yaklaşık dört yüz yıl mücadele etti.

01 Ekim 2005

 
Ermeni Propagandasının Gölgelediği Gerçek: TEHCİR KANUNU VE I. DÜNYA SAVAŞI’NDA ARAP TEHCİRİ

I. Dünya Savaşı sırasında 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan tehcir kanunu sa-dece Ermenilere uygulanmamıştır.

01 Temmuz 2004

 
OSMANLI MODERNLEŞME SÜRECİNDE MÜFETTİŞ RAPORLARINA GÖRE ÖĞRETMENLERİN NİTELİKLERİ

Maarif müfettişleri eğitimin genel durumunu rapor ederken öğretmenlerle ilgili de görüşlerine yer vermişlerdi....

29 Kasım 2021

 
OSMANLI VE SAFEVİ HÂKİMİYETLERİNDE TİFLİS (XVIII. YÜZYIL)

Türk kültürü incelemeleri dergisi

01 Eylül 2009

 
I. DÜNYA SAVAŞI İÇİNDE BOZKIR’A YAPILAN SÜRGÜNLER

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girince, daha evvelden farklı amaçlarla Osmanlı ülkesine gelip burada yaşamakta olan...

01 Ekim 2007

 
MÜTAREKE DÖNEMİNDE GAYRİMÜSLİM MUHACİRLERİN İSKÂNI

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti, İtilâf Devletlerine karşı bir ölüm-kalım mücadelesine girişti.

01 Nisan 2006

 
SZÉHENYİ PAŞA VE OSMANLI İTFAİYESİNİN MODERNLEŞTİRİLMESİ (1874-1922)

Bir Macar asilzadesinin oğlu olan Ödön Széchenyi, Sultan Abdülaziz döneminde Türkiye’ye gelmiş ve Osmanlı’nın son yarım...

01 Nisan 2006

 
OSMANLI HAVACILIK TEŞKİLATININ KURULUŞUNA DAİR NİZAMNAMELER

İnsanoğlu en eski zamanlardan beri uçmayı hayal etmiş ve bu yönden birçok girişimde bulunmuştur.

01 Ekim 2012

 
OSMANLI DEVLETİ’NİN RUSYA’DA ELÇİLİK AÇMASI (1856) VE ELÇİ YUSUF RIZA BEY’İN FAALİYETLERİ

Bu makale ile, Osmanlı Devleti’nin Rusya’da daimi elçilik açması ele alınmış ve konu Osmanlı Arşiv belgelerine dayanılarak...

01 Nisan 2012

 
OSMANLI DEVLETİNDE GAYRİMÜSLİM OKULLAR (Eğitim-Yönetim-Denetim)

Türk kültürü incelemeleri dergisi

01 Eylül 2010


Most Read