Servet-i Fünûn

 
SERVET-İ FÜNÛN DEVRİNDE EDEBÎ TENKİDİN YÖNTEMİNE DAİR TARTIŞMALAR

“Tenkit”, “seçme”, “ayırma” anlamındaki Arapça “nakd” kökünden türer. Servet-i Fünûn devrinde Fransızca “critique”...

17 Temmuz 2023

 
SERVET-İ FÜNÛN EDEBÎ TOPLULUĞUNUN DAĞILMA SÜRECİNDE “ŞİİRİMİZ” MAKALESİ

Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanan ve aynı adla anılan edebiyat topluluğunu oluşturan şair ve yazarlar, özellikle...

01 Ocak 2013

 
Servet-i Fünûn Dergisinde Yayımlanmış Önemli Bir Anket: TAHKİKAT-I EDEBİYE SÜTUNLARI II

Dönemin on yedi önemli yazarının (Abdülhak Hâmid, Cenab Şehabeddin, Süleyman Nazif, Sami Paşazâde Sezai, Fâik Ali, Hüseyin...

01 Ocak 2001

 
ALİ EKREM’İN ŞİİRLERİNDE MERHAMET TEMİ

Yeni Türk şiirinde ilk dikkat çekici örneklerden biri olarak Âkif Paşa’nın torunu için yazdığı mersiyede görülen merhamet...

01 Ocak 2013


Most Read