taşra teşkilâtı

 
Osmanlı Merkez Ve Taşra Teşkilâtlarının Yeniden Yapılanma Süreci (1836-1856)

Tanzimat döneminde ise II. Mahmud'un yaptığı bu köklü reformların hukukî alt yapısı oluştu-rulmaya çalışıldı. Bu dönemde...

01 Haziran 2000


Most Read