Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

THE POETICS OF KAZAKH POET DÜKEN MESİMHANULI
“ KAZAK ŞAİR DÜKEN MESİMHANULI’NIN POETİKASI


With the cultural turn in Translation Studies, it has been accepted that translation is not just a linguistic but also a cultural activity.

With the cultural turn in Translation Studies, it has been accepted that
translation is not just a linguistic but also a cultural activity. This cultural
activity can appear in various forms such as a positive and constructive
interaction or an asymmetrical power relation including assimilation, conquest
and/or colonial activities between cultures. Literature, translation and
translated literature can be used as a tool or strategy in this spectrum of
complicated relations. The agents/actors taking an active role in these relations
have become an object of study in Translation Studies as well as in all other
fields of Social Sciences. Using his agent role as an ambassador, Ernesto Gomez
Abascal wrote a fictional novel titled Havana’da Türk Tutkusu 1898 (Turkish
Passion in Havana 1898) drawing inspiration from historical facts to construct
a positive Turkish image in Spanish and Cuban literature and culture. Abascal
was inspired by the future translator of the novel, Mehmet Necati Kutlu to
write this book. Kutlu, who is an academician and an agent fostering the
relations between Turkey and Latin American countries, reported his findings
to Abascal about the Ottoman Empire and Cuban relations. Inspired by this
information, Abascal wrote a fiction based on these historical records. This
article will try to analyze the role of literature, translation and agents in the
process of constructing cultural images through this example


Etiketler »  

Abstract
1963 yılında Doğu Türkistan'da doğan Düken Mesimhanulı, çağdaş Kazakedebiyatının önemli şairlerinden birisidir. Filoloji eğitimi alan Mesimhanulı,1993 yılında Doğu Türkistan’dan asıl memleketi Kazakistan'a gelmiştir.Üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan Mesimhanulı, aynı zamanda güçlübir şairdir. İlk şiir kitabı 1991 yılında yayımlanan şairin birçok şiir kitabıbulunmaktadır. Mesimhanulı'nın edebî kişiliği incelendiğinde şairin lirik yönükuvvetli şiirler yazdığı görülür. Ayrıca Kazak toplumunun sorunlarıyladertlenen şairin karamsar ruh hâli şiirlerine yansımıştır. Kazak millî kimliğinive kültürünü savunmaya çalışan Mesimhanulı'nın şiirlerinde vatan ve bayraksevgisi önemli bir yer tutar. Gerçekçi betimlemelerden yola çıkarak tabiat şiirleriyazan şair, tabiatı ve mevsimleri insanın ve toplumun durumuyla ilişkilendirir.Kazak kültüründeki bayramlar, oyunlar ve halk inançları, Mesimhanulı'nınşiirlerinde folklorik öğeler olarak yer alır. Bu çalışmada DükenMesimhanulı'nın poetikası ele alınacak ve şairin en çok üzerinde durduğukonulara göre şiirleri tasnif edilerek incelenecektir.

Keywords »