16. YY.IN İLK YARISINDAKİ DİVANLARDA YAVUZ SULTAN SELÎM’E SUNULMUŞ ŞİİRLER

Bu şiirlerdeki hükümdarla ilgili benzetmeler ayrı bir başlık altında değerlendirilerek Yavuz’un...

YAVUZ SULTAN SELİM’İN ŞİİR ANLAYIŞI

İşte bu çalışmada Yavuz Sultan Selîm’in Divan’ından ve ona ait olduğu düşünülen Türkçe...

İBN KEMÂL’İN YAVUZ MERSİYESİ VE TAHİR OLGUN’UN ŞERHİ

Bu makalede mersiye hakkında bilgi verilmiş, İbn Kemâl’in mersiyesinin şekil ve muhteva...

XV. YY. ŞAİRİ TÂLİ’Î’NİN MISIR KASİDESİ

Tâli’î (ö. 925/1519), klâsik Türk edebiyatının temel kaynakları olan tezkireler başta olmak üzere...

SULTAN-ŞAİR OLARAK YAVUZ SULTAN SELÎM

Çalışmada, Selîmî’nin çizmiş olduğu sultan-şair portresi Farsça Dîvân’ında yer alan gazellerden...

TÜRK ROMANINDA YAVUZ SULTAN SELİM

Yavuz Sultan Selim’in esin kaynağı olduğu edebi türlerden biri de tarihi romanlardır. Biz bu...

TÜRK TİYATROSUNDA YAVUZ SULTAN SELİM

Bu çalışmada Yavuz Sultan Selim’e dair yazılmış ve kitap olarak basılmış olan ü. tiyatro eseri...

FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ’NİN SÜLEYMÂNNÂMESİ’NDE İKİLEMELER

Bu makalede XV. yüzyıl sonu XVI. yüzyıl başlarında yaşamış olan Firdevsî (Firdevsî-i Rûmî,...

KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE “YETİM”

Bir insanın hayatında derin izler bırakan hadiselerden birisi çocukluk dö-neminde yetim kalmasıdır.

VARVAR ALİ PAŞA VE İSYANI

Bu çalışmada, Varvar Ali Paşa’nın resmî hayatı ve isyanı ele alınmıştır. İlk olarak, paşanın...

CUMHURİYET ÖNCESİNDE AVUKATLIK VE İSTANBUL BAROSU’NUN KURULUŞU

Bu makalede, Cumhuriyet öncesinde avukatlık kurumunun geçirdiği aşamalar ele alınmıştır. Tarihî...

DERZİ-ZÂDE ULVÎ VE MANİSA ŞEHRENGİZİ

Osmanlı kültür tarihçiliği bakımından bir vesika niteliği taşımaktadır. 16. yüzyıl...

SÂMİHA AYVERDİ ROMANINDA DİNDAR KADIN TASAVVURU

Romanlar bir cemiyetin değişimlerini, sosyal tarihini takip edebilmek için mühim metinlerdir....

XV. - XVII. YÜZYILLARDA HARŞİT VADİSİ’NDE İKTİSADÎ HAYAT

Vadi dâhilindeki iskân birimlerinde tarıma açık ne kadar toprak bulunduğu ve bu topraklardan elde...